Loading banner image
Loading image

MN Toys Family Vlogs

79.7만구독자
5.08억조회수
709동영상
베트남
엔터테인먼트
2016-06-03
높음
92.2%
구독자 참여율
비슷한 통계를 가진 채널 대비
보통
28.9%
동영상 인기도
비슷한 조회 수를 가진 채널 대비
보통
9.1%
채널 성장성
비슷한 구독자 수를 가진 채널 대비
60만
2019-01-23
달성
70만
2019-04-25
달성
80만
2019-12-22
예상
90만
2020-09-16
예상

월간 예상 수입

229만원 - 3207만원

연간 예상 수입

2787만원 - 3.9억원
구독자
79.7만+1.1만
조회수
508,926,879+888만

통계 정보- MN TOYS FAMILY VLOGS

날짜
2019-11-15
2019-11-16
2019-11-17
2019-11-18
2019-11-19
2019-11-20
2019-11-21
2019-11-22
2019-11-23
2019-11-24
2019-11-25
2019-11-26
2019-11-27
2019-11-28
2019-11-29
2019-11-30
2019-12-01
2019-12-02
2019-12-03
2019-12-04
2019-12-05
2019-12-06
2019-12-07
2019-12-08
2019-12-09
2019-12-10
2019-12-11
2019-12-12
2019-12-13
2019-12-14
평균
구독자
78.7만1,000
78.7만
78.7만
78.8만1,000
78.8만
78.8만
78.8만
78.9만1,000
78.9만
79.0만1,000
79.0만
79.0만
79.1만1,000
79.1만
79.2만1,000
79.2만
79.3만1,000
79.3만
79.4만1,000
79.4만
79.4만
79.5만1,000
79.5만
79.5만
79.6만1,000
79.6만
79.6만
79.6만
79.7만1,000
79.7만
367
조회수
500,302,248262,437
500,663,738361,490
501,023,640359,902
501,218,850195,210
501,440,171221,321
501,801,791361,620
502,056,888255,097
502,341,184284,296
502,741,829400,645
503,109,333367,504
503,379,488270,155
503,639,718260,230
503,943,169303,451
504,255,804312,635
504,611,095355,291
505,057,092445,997
505,519,309462,217
505,872,168352,859
506,181,971309,803
506,483,409301,438
506,711,515228,106
506,946,013234,498
507,277,862331,849
507,623,802345,940
507,775,596151,794
508,064,150288,554
508,298,899234,749
508,509,735210,836
508,745,722235,987
508,926,879181,157
296,236
통계 더 보기

미래 예측- MN TOYS FAMILY VLOGS

날짜
2020-01-13
2020-02-12
2020-03-13
2020-06-11
2020-09-09
2020-12-13
구독자
808,2571.08만
819,2071.09만
830,2171.1만
863,6103.33만
897,5533.39만
933,9863.64만
조회수
518,379,673945만
527,884,457950만
537,441,446955만
566,427,7992898만
595,891,7912946만
627,517,3943162만

최근 동영상

Loading image
Cô Bé Bán Hàng Rong và Cô Gái Bán Xúc Xích Viên Chiên Tốt Bụng - MN Toys Family Vlogs
조회수 9.39천회1개월 전
Loading image
Mất Điện Thoại - Cô Xin Lỗi Vì Đã Hiểu Lầm Cháu - MN Toys Family Vlogs
조회수 5.49만회1개월 전
Loading image
Lòng Trung Thực – Dạy Bé Biết Nhận Lỗi Khi Làm Sai – MN Toys Family Vlogs
조회수 6.03만회1개월 전
Loading image
Người Bạn Ích Kỷ - Dạy Bé Biết Chia Sẻ Và Giúp Đỡ Mọi Người - MN Toys Family Vlogs
조회수 25.2만회2개월 전
Loading image
Chị Giúp Việc Bá Đạo - Tập 27 - Mì Xào Bò - MN Toys Family Vlogs
조회수 5.45만회2개월 전
Loading image
Mẹ Mua Gà Không Lối Thoát Cho Hai Chị Em Hồng Anh và Thùy Giang Ăn
조회수 7.09만회2개월 전
Loading image
Trò Chơi Bán Hàng Kẹo Mút Lollipop - Dạy Trẻ Không Coi Thường Người Khác - MN Toys Family Vlogs
조회수 1.54만회2개월 전
Loading image
Chị Giúp Việc Bá Đạo - Tập 26 - Đi Mua Áo và Bánh Gato Chúc Mừng Sinh Nhật Thùy Giang
조회수 10.8만회2개월 전
Loading image
Ba Mẹ Con Hồng Anh Đi Cắm Trại Gọi Ship Đồ Ăn Vặt, Trà Sữa và Trà Chanh Con Cá Siêu To Khổng Lồ
조회수 19만회2개월 전
Loading image
Chị Giúp Việc Bá Đạo - Tập 25 - Làm Món Phô Mai Que Chiên Giòn Cho Hồng Anh và Thùy Giang
조회수 20만회2개월 전
Loading image
Em Gái Ngoan Biết Nghe Lời Ngồi Một Mình Bị Dụ Dỗ - Dạy Trẻ Kỹ Năng Cảnh Giác Đề Phòng Người Lạ
조회수 10.3만회2개월 전
Loading image
Cô Chị Tham Ăn và Cô Em Gái Tốt Bụng - MN Toys Family Vlogs
조회수 3.39만회2개월 전

보고서- MN TOYS FAMILY VLOGS

MN TOYS FAMILY VLOGS은(는) 2016년 6월 3일에 개설되었고, 현재까지 3년 6개월 동안 활동을 이어오고 있습니다.

채널을 대표하는 인기 동영상과 최근 동영상들을 분석한 결과, 이 채널의 주요 활동국가는 베트남이며 주로 엔터테인먼트 카테고리에 동영상을 발행하고 있습니다.

하루 평균 구독자 수가 367명 증가하고 있으며, 지난 30일동안 구독자 수가 1만명 증가했습니다. 2019년 4월 25일에 구독자 70만명을 달성했고, 현재의 추세를 유지한다면 2019년 12월 22일에 다음 마일스톤인 구독자 80만명을 달성할 것으로 예측됩니다.

하루 평균 조회 수가 29.6만회 증가하고 있으며, 지난 30일동안 조회 수가 862만회 증가했습니다.

2019년 9월부터 유튜브의 정책 변화로 1단위 까지 표시되는 정확한 구독자 수 대신 천단위, 만단위 등으로 단축된 구독자 수가 표시됩니다.

현재까지 모두 709개의 동영상을 발행하였습니다. 매주 평균적으로 3.83개의 동영상을 발행하고 있으며, 동영상 당 평균 조회 수 71.7만회를 기록하고 있습니다. 가장 뛰어난 성과를 기록하고 있는 동영상은 1년 전 발행된 'Mẹ Ghẻ Con Chồng Phần 2 - Mẹ Ơi ! Con Muốn Tắm Bể Bơi Với Em - MN Toys Family Vlogs'로 조회 수 1822만회를 기록하고 있습니다.

한 달에 229만원에서 3207만원의 수익을 올릴 것으로 예측됩니다. 예상 수익은 주요 시청자들의 연령이나 지역 분포, 동영상의 품질이나 카테고리, 수익창출상태 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

채널 경쟁력 분석 결과, 구독자 참여율에서 좋은 성과를 보여주고 있습니다. 구독자 참여율은 채널 구독자들의 동영상 시청, 댓글 참여 등 충성도를 나타내는 지표이며 비슷한 통계의 채널들과 비교분석한 수치입니다.