Loading banner image
Loading image

Vietnamese Fairy Tales

131만구독자
7.14억조회수
217동영상
아랍에미리트
영화/애니메이션
2016-06-03

차트 기록

56

채널 태그

chuyen co tich
ke chuyen co tich
truyện cổ tích
truyen co tich
co tich viet nam
truyen co tich viet nam
chuyen co tich viet nam
cổ tích việt nam
co be lo lem
co tich
nang tien ca
chuyen
co be quang khan dỏ
đồ bỏ xó
hoang tu ech
높음
71.4%
구독자 참여율
비슷한 통계를 가진 채널 대비
높음
147.4%
동영상 인기도
비슷한 조회 수를 가진 채널 대비
보통
13.2%
채널 성장성
비슷한 구독자 수를 가진 채널 대비
90만
2019-03-05
달성
100만
2019-05-06
달성
150만
2020-05-11
예상
200만
-
예상

월간 예상 수입

603만원 - 8452만원

연간 예상 수입

7345만원 - 10.2억원
구독자
131만+3만
조회수
714,694,590+2262만

통계 정보- VIETNAMESE FAIRY TALES

날짜
2019-11-08
2019-11-09
2019-11-10
2019-11-11
2019-11-12
2019-11-13
2019-11-14
2019-11-15
2019-11-16
2019-11-17
2019-11-18
2019-11-19
2019-11-20
2019-11-21
2019-11-22
2019-11-23
2019-11-24
2019-11-25
2019-11-26
2019-11-27
2019-11-28
2019-11-29
2019-11-30
2019-12-01
2019-12-02
2019-12-03
2019-12-04
2019-12-05
2019-12-06
2019-12-07
평균
구독자
128만
129만10,000
129만
129만
129만
129만
129만
129만
129만
129만
130만10,000
130만
130만
130만
130만
130만
130만
130만
130만
130만
130만
130만
130만
131만10,000
131만
131만
131만
131만
131만
131만
1,000
조회수
692,935,391861,020
694,046,0111,110,620
695,246,3031,200,292
695,915,460669,157
696,646,106730,646
697,287,818641,712
698,009,178721,360
698,659,682650,504
699,825,1441,165,462
700,770,771945,627
701,484,941714,170
702,074,300589,359
702,978,609904,309
703,527,640549,031
704,328,748801,108
705,158,743829,995
706,152,401993,658
706,639,007486,606
707,333,242694,235
707,890,329557,087
708,640,733750,404
709,316,074675,341
710,458,1941,142,120
711,289,498831,304
711,979,793690,295
712,469,244489,451
713,103,308634,064
713,565,966462,658
714,197,358631,392
714,694,590497,232
754,007
통계 더 보기

미래 예측- VIETNAMESE FAIRY TALES

날짜
2020-01-06
2020-02-05
2020-03-06
2020-06-04
2020-09-02
2020-12-06
구독자
1,351,1663.51만
1,386,5263.53만
1,422,0803.55만
1,529,91610.7만
1,639,52810.9만
1,757,18211.7만
조회수
729,356,3491466만
744,098,7481474만
758,922,1191482만
803,881,4124495만
849,581,5484570만
898,634,4494905만

최근 동영상

Loading image
Nguồn nước trường sinh | The Water of Life Story | Chuyen co tich | Truyện cổ tích việt nam
조회수 22.9만회1개월 전
Loading image
Nàng công chúa xinh đẹp |The Glowing Princess Story | Chuyen co tich | Truyện cổ tích việt nam
조회수 48.9만회1개월 전
Loading image
Nồi cháo thần kỳ | Chuyen co tich | Truyện cổ tích việt nam
조회수 132만회1개월 전
Loading image
Hai chị em sinh đôi | The Twin Sisters Story | Chuyen co tich | Truyện cổ tích việt nam
조회수 13만회1개월 전
Loading image
Nhà vua và tên khổng lồ | The King and the Ogre Story in Vietnam | Truyện cổ tích việt nam
조회수 37.8만회1개월 전
Loading image
nhà thơ tình và công chúa băng giá | The Poet and The Princess Story | Truyện cổ tích việt nam
조회수 51.1만회1개월 전
Loading image
Chuyện về hai người bạn đồng hành | The Two Travellers Story in Vietnam | Truyện cổ tích việt nam
조회수 60.9만회1개월 전
Loading image
Hoàng tử và lời tiến tri | The Prince and Three Fates Story | Truyện cổ tích việt nam
조회수 94.3만회1개월 전
Loading image
Chú mèo có phép màu | The Magical Kitty Story in Vietnam | Chuyen co tich | Truyện cổ tích việt nam
조회수 173만회1개월 전
Loading image
Cô bé Jenny trung thực | Honest Jenny Story in Vietnam | Chuyen co tich | Truyện cổ tích việt nam
조회수 32.6만회1개월 전
Loading image
Chú hạc tự ti | Chuyen co tich | Truyện cổ tích việt nam
조회수 58.9만회2개월 전
Loading image
Mangita và Larina | Chuyen co tich | Truyện cổ tích việt nam
조회수 109만회2개월 전

보고서- VIETNAMESE FAIRY TALES

VIETNAMESE FAIRY TALES은(는) 2016년 6월 3일에 개설되었고, 현재까지 3년 6개월 동안 활동을 이어오고 있습니다.

채널을 대표하는 인기 동영상과 최근 동영상들을 분석한 결과, 이 채널의 주요 활동국가는 아랍에미리트이며 주로 영화/애니메이션 카테고리에 동영상을 발행하고 있습니다.

하루 평균 구독자 수가 1천명 증가하고 있으며, 지난 30일동안 구독자 수가 3만명 증가했습니다. 2019년 5월 6일에 구독자 100만명을 달성했고, 현재의 추세를 유지한다면 2020년 5월 11일에 다음 마일스톤인 구독자 150만명을 달성할 것으로 예측됩니다.

하루 평균 조회 수가 75.4만회 증가하고 있으며, 지난 30일동안 조회 수가 2175만회 증가했습니다.

2019년 9월부터 유튜브의 정책 변화로 1단위 까지 표시되는 정확한 구독자 수 대신 천단위, 만단위 등으로 단축된 구독자 수가 표시됩니다.

현재까지 모두 217개의 동영상을 발행하였습니다. 매주 평균적으로 1.18개의 동영상을 발행하고 있으며, 동영상 당 평균 조회 수 329만회를 기록하고 있습니다. 가장 뛰어난 성과를 기록하고 있는 동영상은 2년 전 발행된 'Chó Sói và Bảy Chú Dê Con | Chuyen co tich | Truyện cổ tích | Truyện cổ tích việt nam'로 조회 수 3676만회를 기록하고 있습니다.

한 달에 603만원에서 8452만원의 수익을 올릴 것으로 예측됩니다. 예상 수익은 주요 시청자들의 연령이나 지역 분포, 동영상의 품질이나 카테고리, 수익창출상태 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

채널 경쟁력 분석 결과, 동영상 인기도에서 뛰어난 성과를 보여주고 있습니다. 동영상 인기도는 동영상의 조회 수, 좋아요나 댓글 등을 토대로 동영상의 인기를 측정한 지표이며 비슷한 조회 수의 채널들과 비교분석한 수치입니다.