Loading banner image
Loading image

AMMO NYC

103만구독자
1.33억조회수
233동영상
자동차
2012-04-17

차트 기록

104
자동차 차트

채널 태그

Larry Kosilla Detailing
AMMO Detailing
AMMO Detailing Products
Top Detailing Tips
AMMO Products
AMMO Car Care Products
How to remove a scratch
AMMOnyc
AMMONYC.con
How to detail your car
Scratch removal
AMMO Auto Care
www.ammonyc.com
best detailing products
Larry Kosilla
보통
12.2%
구독자 참여율
비슷한 통계를 가진 채널 대비
보통
3.7%
동영상 인기도
비슷한 조회 수를 가진 채널 대비
높음
43.8%
채널 성장성
비슷한 구독자 수를 가진 채널 대비
마일스톤 불러오는 중

월간 예상 수입

120만원 - 1687만원

연간 예상 수입

1466만원 - 2.05억원
구독자
103만+3.33만
조회수
133,860,703+470만

통계 정보- AMMO NYC

날짜
2019-09-16
2019-09-17
2019-09-18
2019-09-19
2019-09-20
2019-09-21
2019-09-22
2019-09-23
2019-09-24
2019-09-25
2019-09-26
2019-09-27
2019-09-28
2019-09-29
2019-09-30
2019-10-01
2019-10-02
2019-10-03
2019-10-04
2019-10-05
2019-10-06
2019-10-07
2019-10-08
2019-10-09
2019-10-10
2019-10-11
2019-10-12
2019-10-13
2019-10-14
2019-10-15
평균
구독자
999,0472,414
100만2,503
100만1,550
100만
100만
100만
100만
101만10,000
101만
101만
101만
101만
101만
101만
102만10,000
102만
102만
102만
102만
102만
102만
102만
102만
103만10,000
103만
103만
103만
103만
103만
103만
1,112
조회수
129,425,834274,870
129,688,593262,759
129,937,734249,141
130,163,407225,673
130,367,568204,161
130,553,764186,196
130,730,999177,235
130,890,654159,655
131,040,029149,375
131,204,712164,683
131,351,523146,811
131,486,454134,931
131,627,986141,532
131,780,800152,814
131,918,595137,795
132,056,057137,462
132,196,029139,972
132,313,040117,011
132,446,929133,889
132,581,822134,893
132,736,280154,458
132,876,666140,386
133,021,065144,399
133,159,348138,283
133,276,545117,197
133,383,378106,833
133,508,480125,102
133,638,140129,660
133,764,799126,659
133,860,70395,904
156,991
통계 더 보기

미래 예측- AMMO NYC

날짜
2019-11-14
2019-12-14
2020-01-13
2020-04-12
2020-07-11
2020-10-14
구독자
1,074,1853.75만
1,111,9043.77만
1,149,8303.79만
1,264,86111.5만
1,381,78711.6만
1,507,29212.5만
조회수
138,932,673507만
144,032,538509만
149,160,415512만
164,713,2661555만
180,522,3991580만
197,491,3611696만