Loading banner image
Loading image

Truyen Hinh Vinh Long

351.7만구독자
32억조회수
1.5만동영상
베트남
엔터테인먼트
2014-09-24

차트 기록

27
베트남 차트

채널 설명

Đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long
Địa chỉ: số 50, Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3822345 – Fax: 0270. 3827194
Email : banbientap@thvl.vn
Website: http://www.thvli.vnhttp://www.thvl.vn
Subscribe: https://www.youtube.com/user/VinhLongTV?sub_confirmation=1
Facebook: https://www.facebook.com/VinhLongTV
Google Plus: https://www.google.com/+VinhLongTV
높음
109%
구독자 참여율
비슷한 통계를 가진 채널 대비
낮음
45.7%
동영상 인기도
비슷한 조회 수를 가진 채널 대비
보통
0.2%
채널 성장성
비슷한 구독자 수를 가진 채널 대비
월간 예상 수입
1462.9만원 - 2억원
연간 예상 수입
1.8억원 - 24.9억원
구독자
3,517,176+6.6만
조회수
3,197,827,999+5242.3만

통계

날짜
2019-06-19
2019-06-20
2019-06-21
2019-06-22
2019-06-23
2019-06-24
2019-06-25
2019-06-26
2019-06-27
2019-06-28
2019-06-29
2019-06-30
2019-07-01
2019-07-02
2019-07-03
2019-07-04
2019-07-05
2019-07-06
2019-07-07
2019-07-08
2019-07-09
2019-07-10
2019-07-11
2019-07-12
2019-07-13
2019-07-14
2019-07-15
2019-07-16
2019-07-17
2019-07-18
평균
구독자
3,452,9112,105
3,454,8381,927
3,456,9572,119
3,459,2562,299
3,462,1202,864
3,464,8322,712
3,467,3192,487
3,469,6612,342
3,471,6091,948
3,473,7762,167
3,475,8222,046
3,478,1572,335
3,480,5152,358
3,482,6282,113
3,484,7042,076
3,486,6281,924
3,488,5071,879
3,490,5792,072
3,493,0052,426
3,495,0762,071
3,497,1822,106
3,499,2012,019
3,501,3262,125
3,503,5332,207
3,505,7912,258
3,508,5742,783
3,511,3372,763
3,514,2192,882
3,516,9192,700
3,517,176257
2,212
조회수
3,146,982,6631,577,196
3,148,733,1141,750,451
3,150,303,8941,570,780
3,152,143,7181,839,824
3,154,248,9272,105,209
3,156,388,5602,139,633
3,158,504,0152,115,455
3,160,401,7961,897,781
3,162,146,5141,744,718
3,163,969,7851,823,271
3,165,258,2411,288,456
3,167,239,7271,981,486
3,169,137,0531,897,326
3,171,084,7911,947,738
3,172,794,1901,709,399
3,174,488,4881,694,298
3,176,082,3241,593,836
3,176,562,294479,970
3,178,575,7322,013,438
3,180,042,0111,466,279
3,181,925,0341,883,023
3,183,561,5251,636,491
3,185,400,5261,839,001
3,187,302,4331,901,907
3,189,123,5021,821,069
3,191,210,1972,086,695
3,193,357,4082,147,211
3,195,493,5452,136,137
3,197,448,8241,955,279
3,197,827,999379,175
1,747,418
통계 더 보기