Loading banner image
Loading image

Supernáklaďák - Městě Aut

11.1만구독자
1.34억조회수
733동영상
체코
영화/애니메이션
2010-10-30

채널 태그

animáky pro děti
auto
náklaďáky
náklaďáky pro děti
videa pro děti
animák pro děti
animák auto
supernáklaďák karel
město aut
animák náklaďáky
náklaďák animáky
dětské animáky
náklaďák
auta
monster truck
높음
200+%
구독자 참여율
비슷한 통계를 가진 채널 대비
높음
30.3%
동영상 인기도
비슷한 조회 수를 가진 채널 대비
보통
8.3%
채널 성장성
비슷한 구독자 수를 가진 채널 대비
마일스톤 불러오는 중

월간 예상 수입

72.7만원 - 1018만원

연간 예상 수입

885만원 - 1.23억원
구독자
11.1만+3천
조회수
134,842,677+261만

통계 정보- SUPERNáKLAďáK - MěSTě AUT

날짜
2019-10-22
2019-10-23
2019-10-24
2019-10-25
2019-10-26
2019-10-27
2019-10-28
2019-10-29
2019-10-30
2019-10-31
2019-11-01
2019-11-02
2019-11-03
2019-11-04
2019-11-05
2019-11-06
2019-11-07
2019-11-08
2019-11-09
2019-11-10
2019-11-11
2019-11-12
2019-11-13
2019-11-14
2019-11-15
2019-11-16
2019-11-17
2019-11-18
2019-11-19
2019-11-20
평균
구독자
10.8만
10.8만
10.8만
10.8만
10.8만
10.8만
10.8만
10.9만1,000
10.9만
10.9만
10.9만
10.9만
10.9만
10.9만
10.9만
10.9만
10.9만
11.0만1,000
11.0만
11.0만
11.0만
11.0만
11.0만
11.0만
11.0만
11.0만
11.0만
11.0만
11.0만
11.1만1,000
100
조회수
132,302,76175,016
132,382,92580,164
132,459,24676,321
132,531,53572,289
132,620,11988,584
132,705,28585,166
132,801,63096,345
132,875,29373,663
132,973,62798,334
133,063,53089,903
133,153,57790,047
133,263,974110,397
133,361,20697,232
133,431,99970,793
133,513,83181,832
133,593,72879,897
133,682,13488,406
133,763,60581,471
133,862,77399,168
133,961,29398,520
134,035,50674,213
134,116,18480,678
134,208,36392,179
134,286,16577,802
134,373,49487,329
134,472,38498,890
134,577,034104,650
134,662,10885,074
134,757,11295,004
134,842,67785,565
87,164
통계 더 보기

미래 예측- SUPERNáKLAďáK - MěSTě AUT

날짜
2019-12-21
2020-01-20
2020-02-19
2020-05-19
2020-08-17
2020-11-20
구독자
113,8282.82천
116,6712.84천
119,5302.85천
128,2018.67천
137,0158.81천
146,4769.46천
조회수
137,232,702239만
139,635,871240만
142,052,240241만
149,381,089732만
156,830,703744만
164,826,854799만

최근 동영상

Loading image
Animáky s náklaďáky pro děti Supersanitka zmrazí horečku Supernáklaďák ve Městě Aut!
조회수 162회1개월 전
Loading image
Animáky s náklaďáky pro děti Super tyrák a akrobatické kousky Supernáklaďák ve Městě Aut!
조회수 3.28만회1개월 전
Loading image
Animáky s náklaďáky pro děti Super helikoptéra hledá ztracený vysokozdvižný vozík Supernáklaďák!
조회수 2.16만회1개월 전
Loading image
Supernáklaďák Karel ve Městě Aut Live Stream
조회수 1.53만회1개월 전
Loading image
Animáky s náklaďáky pro děti Super popelářské auto zachrání závodní auto Supernáklaďák ve Městě Aut!
조회수 10만회2개월 전
Loading image
Animáky s náklaďáky pro děti Hasičské auto spadne uprostřed ulice Supernáklaďák ve Městě Aut!
조회수 1.3만회2개월 전
Loading image
Animáky s náklaďáky pro děti Super závodní auto chytí zloděje Supernáklaďák ve Městě Aut!
조회수 1.26만회2개월 전
Loading image
Animáky s náklaďáky pro děti ZÁVODNÍ AUTO & BULDOZER Supernáklaďák ve Městě Aut!
조회수 1.16만회2개월 전
Loading image
Policejní auta pro děti - Autohlídka musí najít chybějící silniční značení Animáky o autech pro děti
조회수 1.85만회2개월 전
Loading image
Policejní auta pro děti - Odtahové auto Tom a Tomášek mají vodovodní havárii Animáky o náklaďácích
조회수 6.31만회2개월 전
Loading image
Policejní auta pro děti - Malý Jerry z Města Aut dostane autohorečku Animáky o policejních autech
조회수 4.35만회3개월 전
Loading image
Policejní auta pro děti - Malá Katie se ztratila Město Aut! Animáky o autech pro děti
조회수 1.09만회3개월 전

보고서- SUPERNáKLAďáK - MěSTě AUT

SUPERNáKLAďáK - MěSTě AUT은(는) 2010년 10월 30일에 개설되었고, 현재까지 9년 동안 활동을 이어오고 있습니다.

채널을 대표하는 인기 동영상과 최근 동영상들을 분석한 결과, 이 채널의 주요 활동국가는 체코이며 주로 영화/애니메이션 카테고리에 동영상을 발행하고 있습니다.

하루 평균 구독자 수가 100명 증가하고 있으며, 지난 30일동안 구독자 수가 3천명 증가했습니다.

하루 평균 조회 수가 8.71만회 증가하고 있으며, 지난 30일동안 조회 수가 253만회 증가했습니다.

2019년 9월부터 유튜브의 정책 변화로 1단위 까지 표시되는 정확한 구독자 수 대신 천단위, 만단위 등으로 단축된 구독자 수가 표시됩니다.

현재까지 모두 733개의 동영상을 발행하였습니다. 매주 평균적으로 1.55개의 동영상을 발행하고 있으며, 동영상 당 평균 조회 수 18.3만회를 기록하고 있습니다. 가장 뛰어난 성과를 기록하고 있는 동영상은 4년 전 발행된 '1 hodina Matýsek a Jája - Auta, Vozidla a Helikoptéra | Kompilace #1 HD'로 조회 수 383만회를 기록하고 있습니다.

한 달에 72.7만원에서 1018만원의 수익을 올릴 것으로 예측됩니다. 예상 수익은 주요 시청자들의 연령이나 지역 분포, 동영상의 품질이나 카테고리, 수익창출상태 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

채널 경쟁력 분석 결과, 구독자 참여율에서 뛰어난 성과를 보여주고 있습니다. 구독자 참여율은 채널 구독자들의 동영상 시청, 댓글 참여 등 충성도를 나타내는 지표이며 비슷한 통계의 채널들과 비교분석한 수치입니다.