Loading banner image
Loading image

Micutzu Stand-up Official

14.1만구독자
1262만조회수
26동영상
루마니아
코미디
2007-04-14

채널 태그

micutzu
iumor
racing pub
club 99
stand up comedy
cosmin nedelcu
in puii mei
comedy central
baieti de oras
comedy
club99
up
stand
the fool
intre show uri
보통
21.4%
구독자 참여율
비슷한 통계를 가진 채널 대비
높음
117%
동영상 인기도
비슷한 조회 수를 가진 채널 대비
보통
23.3%
채널 성장성
비슷한 구독자 수를 가진 채널 대비
9만
-
달성
10만
2019-02-21
달성
20만
2020-09-23
예상
30만
-
예상

월간 예상 수입

17.8만원 - 249만원

연간 예상 수입

217만원 - 3040만원
구독자
14.1만+5천
조회수
12,621,940+48.7만

통계 정보- MICUTZU STAND-UP OFFICIAL

날짜
2019-09-24
2019-09-25
2019-09-26
2019-09-27
2019-09-28
2019-09-29
2019-09-30
2019-10-01
2019-10-02
2019-10-03
2019-10-04
2019-10-05
2019-10-06
2019-10-07
2019-10-08
2019-10-09
2019-10-10
2019-10-11
2019-10-12
2019-10-13
2019-10-14
2019-10-15
2019-10-16
2019-10-17
2019-10-18
2019-10-19
2019-10-20
2019-10-21
2019-10-22
2019-10-23
평균
구독자
13.6만
13.6만
13.6만
13.6만
13.6만
13.6만
13.7만1,000
13.7만
13.7만
13.7만
13.7만
13.7만
13.8만1,000
13.8만
13.8만
13.8만
13.8만
13.8만
13.8만
13.8만
13.8만
13.9만1,000
13.9만
13.9만
14.0만1,000
14.0만
14.0만
14.0만
14.1만1,000
14.1만
167
조회수
12,143,5678,970
12,153,2349,667
12,162,0258,791
12,170,4248,399
12,177,3336,909
12,184,7667,433
12,195,16010,394
12,205,54410,384
12,226,24720,703
12,240,93614,689
12,254,88113,945
12,266,81011,929
12,280,70713,897
12,287,9307,223
12,298,24410,314
12,308,2239,979
12,319,29311,070
12,328,9149,621
12,334,7055,791
12,341,7737,068
12,352,75310,980
12,371,70718,954
12,401,85330,146
12,422,74520,892
12,469,78047,035
12,513,20543,425
12,544,04830,843
12,568,48324,435
12,594,43925,956
12,621,94027,501
16,245
통계 더 보기

미래 예측- MICUTZU STAND-UP OFFICIAL

날짜
2019-11-22
2019-12-22
2020-01-21
2020-04-20
2020-07-19
2020-10-22
구독자
146,2815.11천
151,4235.14천
156,5945.17천
172,2751.56만
188,2161.59만
205,3251.71만
조회수
13,109,39748.7만
13,599,53549만
14,092,36549.2만
15,587,118149만
17,106,502151만
18,737,355163만